اتاق بي حريم

 

اينجا مي نويسم
مينويسم تا اينکه روزی بيايی
بيايی و نوشته هايم را بخوانی
بخوانی و مرا بدانی
بدانی مرا و آشنايم شوی
آشنايم شوی تا که شادمان شوم
شادمان از اينکه آشنايی هست
آشنايی هست که از حضور من در اين دنيا باخبر است
آشنايی که مي داند هستم
تنهايی هايم را مي بيند
و هر روز همراه با من زندگی ميکند
بدون اينکه ديده شود
و بدون اينکه شنيده شود

ای آشنا خوش امدي

+   شاپرك ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir