زندگی دیگه خیلی سخت شده، اینجوری دوسش ندارم ... از ناتواناایام  خسته شدم!!!! همه چیزانگار بیشتر از قد تحمل و توانایی های منه... خدایا حواست هست؟

/ 1 نظر / 34 بازدید
آنی

خدا سلام رسوندگفت میدونم... حواسم هست.